Ochrana osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov získaných prostredníctvom
webových stránok nášho internetového obchodu www.wiz-it.sk, vám ako osobám,
ktorých údaje budeme spracúvať (ďalej len „dotknuté osoby“), týmto poskytujeme
informácie, ktoré má prevádzkovateľ povinnosť poskytnúť dotknutej osobe podľa čl. 13 a
nasl. Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Prevádzkovateľ a jeho kontaktné údaje
Obchodné meno: WIZ-IT s.r.o.
Sídlo: Okružná 1427/52, 020 01 Púchov
IČO: 54953294
Tel.: +421905390112
E-mail: info@wiz-it.sk
Nemáme zákonnú povinnosť určiť zodpovednú osobu, keďže však berieme spracúvanie
vašich osobných údajov vážne, prijali sme všetky potrebné opatrenia na ich ochranu a na
zabezpečenie vašich práv, súvisiacich s osobnými údajmi, preto sa môžete v súvislosti s
osobnými údajmi na nás obrátiť, a to osobne, písomne alebo e-mailom na vyššie uvedených
kontaktoch.
Vaše osobné údaje získané prostredníctvom kontaktného formuláru na webových
stránach nášho internetového obchodu budeme spracúvať vtedy, keď nám budete adresovať
akúkoľvek vašu požiadavku alebo otázku. Tieto vaše osobné údaje budeme spracúvať preto,
aby sme odpovedali na vaše otázky a splnili vaše prípadné požiadavky, teda právnym základom
spracúvania vašich osobných údajov je, aby sa na základe vašej žiadosti vykonali opatrenia
pred uzatvorením zmluvy, tiež následný zmluvný vzťah medzi nami a vami. Poskytnutie
osobných údajov je dobrovoľné, bez ich poskytnutia vám však nebudem môcť odpovedať a
splniť vaše požiadavky.
Budeme spracúvať osobné údaje vás, našich zákazníkov, ktoré sú získavané z dôvodu
uzatvorenia kúpnej zmluvy a zmluvy o poskytovaní služieb prostredníctvom našich webových
stránok internetového obchodu, a to pri jednorázovom nákupe bez registrácie, tiež pri
zaregistrovaní používateľa za účelom získania prístupu do databázy, v ktorej sú evidované
osobné údaje dotknutej osoby, jej kontaktné údaje, história objednávok a pod. Pri nákupe
zákazníci uvedú meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu, fakturačnú a doručovaciu
adresu, pri vytvorení profilu a vytvorení vizitky zákazníci vložia svoje kontaktné údaje, vrátane
fotografií, stiahnuteľných súborov, externých odkazov, odkazov na sociálne siete, na youtube
videá a iné podľa svojho rozhodnutia, ktoré môžu zdieľať s inými osobami. Osobné údaje si
môžu zákazníci kedykoľvek aktualizovať a zmeniť po prihlásení sa do svojho konta. Tieto vaše
osobné údaje budeme spracúvať za účelom splnenia si našich zmluvných povinností
vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku, zmluvy o poskytovaní služieb, vrátane
predzmluvných vzťahov, za účelom plnenia našich zákonných povinností vyplývajúcich hlavne
zo zákonov upravujúcich práva spotrebiteľa, reklamácie, tiež napr. v oblasti účtovníctva a
správy daní, správy registratúry a podobne, ale aj za účelom uplatnenia si nášho právneho
nároku a vymáhania pohľadávok v prípade potreby. Pri online platbe kartou nespracúvame
údaje o platobnej karte, tieto údaje spracováva tretia strana, poskytovateľ online platieb.
Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné, avšak bez ich poskytnutia by sme nemohli
riadne plniť zmluvu s vami, preto, ak chcete u nás nakúpiť alebo využívať naše služby, ste
povinní uviesť vaše správne a aktuálne osobné údaje.
Tiež spracúvame osobné údaje našich zákazníkov na účely marketingu, s cieľom
podpory predaja našich produktov, formou zasielania newslettra, v rozsahu meno a priezvisko a
e-mailová adresa. Právnym základom na zasielanie takýchto ponúk je náš oprávnený záujem,
ktorým je naša potreba informovať svojich zákazníkov o výhodných ponukách, zľavách a
nových produktoch. Ak sa rozhodnete, že už nechcete dostávať marketingové ponuky, môžete
ich zasielanie zrušiť kliknutím na odhlasovací odkaz priamo v e-mailovej komunikácii.
Pri komunikácii s vami prostredníctvom našich webových stránok a pre ich funkčnosť
spracúvame cookies a iné online identifikátory, ktoré môžu viesť k individuálnej identifikácii.
Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané
pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného
zariadenia s prístupom na internet, ako napr. mobilný telefón alebo tablet). Súbory cookies sa

ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej
stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač
znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne
cookies vytvorila. Súbory cookies ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač. Cookies
používame s vašim súhlasom za účelom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše
služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Súhlas
udeľujete povolením použitia jednotlivých druhov cookies prostredníctvom našich stránok.
Súhlas s používaním cookies môžete kedykoľvek vziať späť prostredníctvom našich stránok,
resp. zmenou nastavenia príslušného internetového prehliadača. Bližšie informácie o
spracúvaní cookies sú uvedené na našich stránkach https://wiz-it.sk/cookies.
Vaše osobné údaje poskytujeme za účelom doručovania produktov spoločnostiam, ktoré
tieto služby poskytujú, ďalej poskytovateľom informačných systémov a cloudových platforiem,
ktorí zaisťujú technickú prevádzku našich služieb, webovej lokality a informačnej infraštruktúry,
a to výlučne za týmto účelom, sprostredkovateľom, ktorých sme písomne poverili spracúvaním
osobných údajov, teda ich poskytujeme príjemcom, resp. tretím stranám, aby sme si splnili naše
povinnosti vyplývajúce nám zo zmluvy, z právnych predpisov alebo vtedy, keď nám na to dáte
svoj súhlas. Ďalej ich môžeme poskytnúť orgánom verejnej moci, spoločnostiam,
zabezpečujúcim vymáhanie pohľadávok a iným osobám za účelom uplatnenia si svojho
právneho nároku. Zároveň vyhlasujeme, že neposkytujeme osobné údaje subjektom v tretích
krajinách, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.
Vaše osobné údaje získané prostredníctvom kontaktného formulára spracúvame počas
doby našej vzájomnej komunikácie a následne po dobu 2 roky po jej ukončení. Osobné údaje
zákazníkov internetového obchodu spracúvame po dobu nevyhnutnú na plnenie povinností
vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, až do splnenia účelu, na ktorý sú spracúvané, najviac však
po dobu troch rokov od splnenia účelu, na ktorý sú spracúvané (kúpnopredajná zmluva, zmluva
o poskytovaní služieb, reklamácia...), potom sú zlikvidované. Osobné údaje na účely marketingu
sú spracúvané po dobu troch rokov od ich získania, resp. od získania súhlasu na ich
spracúvanie. Po splnení účelu spracúvania a uplynutí doby uchovávania osobných údajov sú
tieto bezodkladne zlikvidované.
Poučenie o vašich právach.
Ako dotknutá osoba máte v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov tieto
práva.
a) Právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ak
tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom spolu s informáciami
uvedenými v tomto dokumente.
b) Právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili vaše nesprávne osobné údaje a
aby sme doplnili vaše neúplné osobné údaje.
c) Právo na vymazanie (zabudnutie) vašich osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na
účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali a uplynula lehota ich uchovávania.
d) Právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov, ak:
napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti,
spracúvanie je protizákonné a vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a
žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
už nepotrebujeme vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich vy na
preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie vašich nárokov.
e) Právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a tiež právo
preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie vykonáva
automatizovanými prostriedkami na základe zmluvy alebo súhlasu a technicky je to
možné.
f) Právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, tých, ktoré sú spracúvané z
dôvodov našich oprávnených záujmov. Ak nepreukážeme, že existuje náš závažný
oprávnený záujem pre spracúvanie osobných údajov, ktorý prevažuje nad vašimi právami
a slobodami, spracúvanie takýchto údajov ukončíme bez zbytočného odkladu.
g) Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov. Odvolanie
súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase
pred jeho odvolaním. Ak odvoláte svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov a

neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, zabezpečíme bez
zbytočného odkladu likvidáciu vašich osobných údajov.
h) Právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných
údajov zo našej strany, ktoré sa vás týka, je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu
osobných údajov. Dozorným orgánom je Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná
12, 820 07 Bratislava 27, tel. číslo: +421232313214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,
https://dataprotection.gov.sk.
Vaše práva si môžete uplatniť osobne, zaslaním písomnej žiadosti poštou alebo
elektronicky na naše kontaktné údaje uvedené vyššie. Na vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania
osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu do jedného mesiaca od jej
doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, o
dôvodoch predĺženia lehoty vás budeme informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Pri
vybavovaní vašej žiadosti sme povinní overiť si vašu totožnosť. O postupe overenia vašej
totožnosti vás budeme informovať pri reakcii na vašu žiadosť. Informácie sa poskytujú
bezplatne. Ak by však vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce, môžeme
požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.
Týmto zároveň vyhlasujeme, že nevykonávame automatizované rozhodovanie s
právnymi účinkami pre dotknuté osoby bez vplyvu ľudského posúdenia vrátane profilovania.